Здружение за ЕТАИ на Македонија

КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ЕТАИ СЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕТАИ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Тоа се најголемите меѓународни средби на експерти од научната сфера и деловната заедница во Македонија и регионот во областа на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. ЕТАИ 2021 е четиринаесеттата по ред тематска конференција и оваа година заради пандемијата со Covid-19 ќе се одржи виртуелно, наместо во традиционалниот амбиент на природните убавини и културното наследство на охридскиот регион, заштитен од УНЕСКО.

Следејќи го интердисциплинарниот карактер на конференциите, главната цел на ЕТАИ 2021 е да ги поврзе научните работници, истражувачите и практичарите да ги презентираат своите активности и да разменат искуства и согледувања за понатамошните перспективи во врска со главните теми на Конференцијата: паметни решенија за урбани средини, интернет на нештата, дигитална економија, заштита на податоци и обработка на големи (масовни) податоци. Нашата намера е да создадеме форум на кој би се презентирале теоретските и практичните искуства пред деловната заедница од јавниот и приватниот сектор и би иницирале подобра и поефикасна соработка на заеднички проекти.

Following its interdisciplinary character, the main goal of the ETAI 2021 is to bring together researchers and practitioners to present, discuss and further develop views on conference’s hot topics: Smart cities solutions, Internet of Things, Digital economy, Cyber security and Big data. The key intention is to create a forum where theoretical and practical experiences can be exchanged and presented to the public sector as well as to private one, and improve mutual cooperation through joint projects.

Организациски одбор

Програмски одбор

Почесен одбор

Нашите Поддржувачи

МОМЕНТИ ОД МИНАТИ ЕТАИ КОНФЕРЕНЦИИ