Конференција ЕТАИ 2021
(23-24 септември)

КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ЕТАИ СЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕТАИ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Тоа се најголемите меѓународни средби на експерти од научната сфера и деловната заедница во Македонија и регионот во областа на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. ЕТАИ 2021 е четиринаесеттата по ред тематска конференција и оваа година заради пандемијата со Covid-19 ќе се одржи виртуелно, наместо во традиционалниот амбиент на природните убавини и културното наследство на охридскиот регион, заштитен од УНЕСКО.

Следејќи го интердисциплинарниот карактер на конференциите, главната цел на ЕТАИ 2021 е да ги поврзе научните работници, истражувачите и практичарите да ги презентираат своите активности и да разменат искуства и согледувања за понатамошните перспективи во врска со главните теми на Конференцијата: паметни решенија за урбани средини, интернет на нештата, дигитална економија, заштита на податоци и обработка на големи (масовни) податоци. Нашата намера е да создадеме форум на кој би се презентирале теоретските и практичните искуства пред деловната заедница од јавниот и приватниот сектор и би иницирале подобра и поефикасна соработка на заеднички проекти.

Following its interdisciplinary character, the main goal of the ETAI 2021 is to bring together researchers and practitioners to present, discuss and further develop views on conference’s hot topics: Smart cities solutions, Internet of Things, Digital economy, Cyber security and Big data. The key intention is to create a forum where theoretical and practical experiences can be exchanged and presented to the public sector as well as to private one, and improve mutual cooperation through joint projects.

ПУБЛИКУВАЊЕ НА ИЗБРАНИ ТРУДОВИ ВО JOURNAL OF APPLIED SCIENCE

Избрани трудови ќе бидат бесплатно побликувани во списанието Journal of Applied Science (Acta Polytechnica Hungarica) (ISSN 1785-8860) во согласност си уредувачката политика на списанието.  Ова списание е дел од SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED листата.

 

ПУБЛИКУВАЊЕ НА ИЗБРАНИ ТРУДОВИ ВО JEEIT

Други одбрани трудови ќе бидат бесплатно публикувани во списанието  Journal of Electrical Engineering and Information Technologies – JEEIT (ISSN 2545 4250)

 

ПУБЛИКУВАЊЕ НА СИТЕ ТРУДОВИ

Сите прифатени трудови ќе бидат публикувани во зборникот на трудови на конференцијата ЕТАИ 2021.

 

Нашите пленарни предавачи

Нашите пленарни предавачи

Предавање од млад истражувач

РАСПОРЕД И ЛИСТА НА ГОВОРНИЦИ

Целосната листа на говорници и нивните термини

Теми на конференцијата

Конференцијата ќе ги покрие и следните теми но нема да се ограничи на:

Multimedia
Signal Processing
Engineering in Medicine and Biology
Instrumentation and Measurements
Consumer Electronics
Circuits and Systems
Embedded Systems
Power Electronics
Semiconductor Devices
Nano-electronics and Nanotechnology
Electromagnetic Compatibility
Antennas and Propagation
Laser and Electrooptics
Optimal Communications
Communication and Information Theory
Wireless and Mobile Communications
Advanced Acces Technologies
NGN, SDN and VNF
Telecommunication Policies and Regulations
Project Management
Internet & IP Technologies
Cyber Security
Modeling and Simulation
Control Systems
Control Theory
System Engineering
Intelligent Systems and Control
Robotics and Automation
Artificial Intelligence
Data Mining and Machine Learning
Big Data and Data Sciences
Databases and Information Systems
Computer Architecture
Reliability of Computer Systems
Distributed Processing
Software Engineering
Cloud Computing
Virtual Environments
Gaming and Entertainment
Eco-informatics
Education
Knowledge and Technology Transfer

СПЕЦИЈАЛНА СЕСИЈА

Со задоволство ве информираме дека во рамките на конференцијата ЕТАИ 2021 ќе се организира специјална сесија посветена на електронско здравство (eHealth) и распространето здравство (Pervasive Health). Оваа сесија ќе ги обедини научните трудови во релевантните области на електронско здравство, како што се:
– Наука за податоци во електронско здравство
– Распространето здравство
– Машинско учење во електронско здравство
– Статистички пристап во електронското здравство
– Визуелизација на податоци и статистичка анализа во електронско здравство
Специјалната сесија е подржана од TWINNING проектот WideHealth. Во рамките на специјалната сесија ќе се организира тркалезна маса каде што академијата и индустријата ќе имаат можност за размена на идеи околу идните перспективи и трендови во оваа област.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

1. За секој презентер се доделени вкупно десет (10) минути за неговата усна презентација и дополнителни пет (5) минути за прашања од страна на аудиториумот и одговори на поставените прашања.
2. Сите усни презентации потребно е да се подготват во Microsoft PowerPoint, Adobe PDF или во друг соодветен формат и по можност да бидат на англиски јазик.
3. Презентациите ќе се активираат од компјутерот на презентерот. Од овие причини осигурајте се дека вашиот компјутер ги има инсталирано соодветните програми за презентација (на пр. Microsoft Powerpoint, Adobe Acrobat Reader итн.).
4. Секој презентер треба да биде во својата виртуелна соба 15 минути пред почетокот на сесијата за да ја тестира својата презентација или да добие помош од хостот на сесијата за евентуални други проблеми.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Краен рок за поднесување на научни трудови трудови: 15.07.2021
Информација за прифаќање на трудовите: 10.08.2021
Поднесување на конечни научни трудови: 20.08.2021
Конференција: 23-24 септември 2021

Научните трудови се доставуваат преку следниот линк

Темплејт на македонски јазик за трудовите на ЕТАИ 2021

СТРУЧНИ ТРУДОВИ

ЕТАИ 2021 овозможува испраќање на стручни и апликативни трудови од индустријата во вид на проширен абстракт. Рокот за испраќање на стручните трудови е до 15.08.2021 год. Темплејтот за стручните трудови е даден на следниот линк. Испраќањето на стручните трудови се врши на ист начин како и регуларните трудови на конференцијата ЕТАИ2021.

 

Организатори

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Никола Љушев, Главен извршен директор на Македонски Телеком

КО-ПРЕТСЕДАТЕЛ

Пеце Неделковски, ИЦС Консалтинг/Инженерство

КО-ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Горан Стојановски

Организациски одбор

Програмски одбор

Почесен одбор

Нашите Поддржувачи

МОМЕНТИ ОД МИНАТАТА ЕТАИ 2018 КОНФЕРЕНЦИЈАТА